کیمیا پردازان ، تامین کننده مواد شیمیایی (آزمایشگاهی، آزمایشگاهی تخصصی، صنعتی)، تجهیزات آزمایشگاهی و شیشه آلات ، نانو مواد و پودر فلزات

۰۲۱-٣٣٩٥٤٠٧٨
۰۲۱-٣٣٥٣١٤٣٣
۰۹۱۲٨٩٠٨٩٤٥
۰۹۱۲۷۷۷۱۴۷۲

محصولات MERCK

10 / 10
از 1 کاربر
اساس کمپانی MERCK از سال 1668 میلادی بنا نهاده شد و تا کنون نیز با موفقیت به فعالیت خود در سراسر جهان ادامه داده است.  کمپانی یکی ازمطرح ترین شرکت های فعال در زمینه تولید انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دارویی می باشد که در آلمان واقع شده است. دارمشتات محل استقرار دفتر اصلی این کمپانی آلمانی می باشد. Stefan Oschmann مدیر عامل اجرایی شرکت می باشد. این کمپانی در سال 1995 میلادی از سهامی خاص به سهامی عام مبدل گردید. کمپانی آلمان یکی از گسترده ترین شرکت ها در حوزه مواد شیمیایی و دارویی می باشد که دارای حدود 33 هزار نفر کارمند در کشورهای مختلف است. انواع محصولات دارویی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی در کمپانی تولید و به کشورهای متعدد عرضه می شود. یکی از محصولات اصلی که در کیمیا پردازان تامین و توزیع می گردد، مواد شیمیایی آزمایشگاهی MERCK می باشد که در این بخش به ارائه آن پرداخته ایم.   محصولات MERCK

 

مقدار بسته بندی کد نام شرکت نام ماده شیمیایی ردیف
2.5lit  106146  MERCK   متیل ایزو بوتیل کتون 
2.5lit  106146  MERCK  ایزو بوتیل متیل کتون  
1kg  106560  MERCK  سدیم پر بورات  
1kg  100877  MERCK  بنزوکائین  
25kg  106290  MERCK   سدیم بنزوات 
2.5lit  101990  MERCK  بوتانول  
2.5lit  101990  MERCK  بوتیل الکل 
2.5lit  100981  MERCK  بنزیل الکل 
25g  106278  MERCK  آلیزارین رد  
1kg  800269  MERCK  فوماریک اسید   10 
1lit  803060  MERCK  دی متیل آنیلین   11 
1kg  820846  MERCK  نفتالین   12 
100g  107759  MERCK  سوربیتول   13 
1lit  808154  MERCK  تیونیل کلراید   14 
1kg  100804  MERCK  تارتاریک اسید   15 
1kg  104982  MERCK  پتاسیم هگزا سیانو فراتII  16 
1kg  104973  MERCK  پتاسیم هگزا سیانو فراتIII  17 
500g  102121  MERCK  کلسیم نیترات  18 
2.5lit  104002  MERCK  فرمالدئید   19 
250g  107872  MERCK  استرانسیوم نیترات   20 
1lit  812382  MERCK  تیتانیوم تترا کلراید   21 
1lit  808307  MERCK  تیتانیوم تری کلراید   22 
250g  112379  MERCK  تیتانیوم پودر   23 
100g  112384  MERCK  تیتانیوم هیدرید   24 
250g  103883  MERCK  نیترات آهن III  25 
250g  103883  MERCK  آهن IIIنیترات   26 
100cc 821084  MERCK  تترا بوتیل اورتو تیتانات   27 
100g  107746 MERCK  سیلیکون گریس   28 
25g  112412 MERCK  یتریوم اکسید   29 
100g  102343 MERCK  ستیل تری متیل آمونیوم بروماید   30 
100g  102343 MERCK  هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید 31 
250g  801801 MERCK  بنزو فنون   32 
1kg  807331  MERCK  پنتا اریتریتول   33 
25g  106161  MERCK  مراکساید   34 
5g  107225  MERCK  1و10 فنانترولین   35 
10g  107223  MERCK  1و10 فنانترولین کلراید   36 
100g  806373  MERCK  سدیم بور هیدرید   37 
500g  822068  MERCK  هیدروکسی اتیل سلولز   38 
250g  822284  MERCK  سدیم   39 
250g  104401  MERCK  جیوه   40 
250g  104401  MERCK  وری   41 
50g  104425  MERCK  جیوهIکلراید   42 
50g  104425  MERCK  کلمل   43 
100g  104417  MERCK  جیوهIIکلراید   44 
100g  104417  MERCK  سوبلمه   45 
100g  104465  MERCK  جیوه II اکسید   46 
100g  104465  MERCK  اکسید جیوه   47 
50g  104428  MERCK  جیوه II یداید   48 
50g  104428  MERCK  یدور جیوه   49 
1lit  803131  MERCK  دی اتیلن گلیکول   50 
1lit  803131  MERCK  دی گلیکول   51 
250g  801079  MERCK  آلمینیوم ایزو پرو پوکساید   52 
250g  801079  MERCK  آلمینیوم تری ایزو پروپیلات   53 
1kg  100631  MERCK  اسید سالسلیک   54 
1kg  100631  MERCK  سالسلیک اسید   55 
1g  814479  MERCK  ساماریم    56 
10g  112321  MERCK  ساماریمIII اکسید   57 
25g  101322 MERCK  متیل اورنج   58 
25g  107233  MERCK  فنول فتالین   59 
1kg  101084  MERCK  آلمینیوم کلراید آبدار   60 
100g  801081  MERCK  آلمینیوم کلراید خشک   61 
1lit  100700  MERCK  تیو گلی کولیک اسید   62 
1kg  818650  MERCK  آدپیک اسید   63 
1lit  104365  MERCK  n_هپتان   64 
1kg  108167  MERCK  تیمول   65 
1kg  105107  MERCK  پتاسیم دی سولفات   66 
1kg  104900  MERCK  پتاسیم بروماید   67 
1kg  104900  MERCK  برومور پتاس   68 
100g  104907  MERCK  پتاسیم بروماید   69 
100g  803456  MERCK  دابکو    70 
1lit  107222  MERCK  پراستیک اسید   71 
100cc  807471  MERCK  پلی فسفریک اسید   72 
500g  106591  MERCK  تترا سدیم پیرو فسفات   73 
500g  106591  MERCK  تترا سدیم دی فسفات   74 
1kg  102052  MERCK  کلسیم استات   75 
1kg  102052  MERCK  استات کلسیم   76 
250g  107660  MERCK  لاکتوز   77 
1lit  100519  MERCK  پرکلریک اسید   78 
1kg  818712  MERCK  هگزا متیلن تترا امین   79 
1kg  818712  MERCK  هگزامین   80 
1kg  107813  MERCK  کلرو قلعII   81 
1kg  107813  MERCK  قلعII کلراید   82 
500cc  108710  MERCK  قلعIV کلراید   83 
500cc  108710  MERCK  کلرور قلعIV   84 
2.5lit  100949  MERCK  اتیلن گلیکول   85 
2.5lit  100949  MERCK  منو اتیلن گلیکول   86 
2.5lit  100062  MERCK  استیک اسید   87 
1kg  2722  MERCK  مس کربنات   88 
1kg  2722  MERCK  کربنات مس   89 
500g  108849  MERCK  اکسید روی   90 
500g  108849  MERCK  روی اکسید   91 
1kg  105999  MERCK  منتول   92 
1kg  105999  MERCK  سولفات منگنز   93 
1kg  105999  MERCK  منگنز سولفات   94 
500g  103819  MERCK  پودر آهن   95 
500g  103819  MERCK  آهن پودر   96 
1kg  102483  MERCK  اکسید کروم III   97 
1kg  102483  MERCK  کرومIII اکسید   98 
2.5kg  100227  MERCK  اکسید کروم VI   99 
2.5kg  100227  MERCK  کرومVI اکسید   100 
2.5kg  100227  MERCK  کرومیک اسید   101 
500g   112097 MERCK  کروم   102 
1kg  102487  MERCK  کلرور کرومIII   103 
1kg  102487  MERCK  کرومIII کلراید   104 
250g  102481  MERCK  نیترات کروم III   105 
250g  102481  MERCK  کرومIII نیترات   106 
5kg  101750  MERCK  سولفات باریم   107 
5kg  101750  MERCK  باریم سولفات   108 
5kg  101160  MERCK  آمونیوم بی فلوراید   109 
5kg  101160  MERCK  آمونیوم هیدروژن دی فلوراید   110 
250g  101164  MERCK  آمونیوم فلوراید   111 
250g  101164  MERCK   فلور آمونیوم   112 
1kg  106400  MERCK  کلرور سدیم   113 
1kg  106400  MERCK  سدیم کلراید   114 
1lit  803116  MERCK  دی اتانول امین   115 
250g  102103  MERCK  کلسیم لاکتات   116 
1kg  101201  MERCK  آمونیوم پر سولفات   117 
1kg  101201  MERCK  پر سولفات آمونیوم   118 
100g  107398  MERCK  نیترات سرب   119 
100g  107398  MERCK  سرب نیترات   120 
250g  105043  MERCK  پتاسیم یداید   121 
250g  105043  MERCK  یدور پتاس   122 
25g  118307  MERCK  اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت   123 
1kg  106235  MERCK  سدیم استات آبدار    124 
2.5lit  105614  MERCK  سدیم هیپو کلریت   125 
2.5lit  105614  MERCK  آب ژاول   126 
2.5lit  104374  MERCK  n_هگزان   127 
1kg  105080  MERCK  پتاسیم پر منگنات   128 
1kg   105080  MERCK  پر منگنات پتاس   129 
1lit  808352  MERCK   تری اتیل امین 130 
2.5lit  107025  MERCK  تترا هیدرو فوران   131 
2.5lit  107025  MERCK  THF  132 
250cc  101945  MERCK  بروم   133 
2.5kg  107983  MERCK  گوگرد   134 
1kg  103814  MERCK  کلرور آهن III   135 
1kg  103814  MERCK  آهنIII کلراید   136 
2.5lit  109623  MERCK  اتیل استات   137 
2.5lit  109652  MERCK  بوتیل استات   138 
2.5lit  100264  MERCK  فرمیک اسید   139 
1kg  818710  MERCK  اوره   140 
1kg  105957  MERCK  اکسید منگنز   141 
1kg  105957  MERCK  منگنز اکسید   142 
100g  159270  MERCK  متیلن بلو   143 
500g  106507  MERCK  سدیم دی تیونیت   144 
1kg  101180  MERCK  آمونیوم هپتا مولیبدات   145 
1kg  101180  MERCK  آمونیوم مولیبدات   146 
1kg  101180  MERCK  مولیبدات آمونیوم   147 
500g  101719  MERCK  کلرور باریم   148 
500g  101719  MERCK  کلرور باریم   149 
2.5lit  106050  MERCK  دی کلرو متان   150 
2.5lit  106050  MERCK  متیلن کلراید   151 
100g  814725  MERCK  پاراتولوئن سولفونیک اسید   152 
250g   821125 MERCK  پاراتولوئن سولفونیک اسید سدیم سالت   153 
1kg  105867  MERCK  منیزیم اکسید   154 
1kg  105867  MERCK  اکسید منیزیم   155 
250g  106717  MERCK  نیترات نیکل   156 
250g  106717  MERCK  نیکل نیترات   157 
1lit  800947  MERCK  اتیلن دی امین   158 
1kg  8865  MERCK  استارات روی    159 
1kg  8865  MERCK  روی استارات   160 
250g  102700  MERCK  فویل مس   161 
250g  102700  MERCK  مس فویل   162 
2.5kg  105882  MERCK  سولفات منیزیم   163 
2.5kg  105882  MERCK  منیزیم سولفات   164 
1lit  102222  MERCK  کربن تترا کلراید   165 
1lit  102222  MERCK  تترا کلرور کربن   166 
2.5lit  100564  MERCK  فسفریک اسید   167 
1kg  106482  MERCK  سدیم هیدروکسید   168 
1kg  106482  MERCK  سود   169 
500g  113126  MERCK  سیلیکون دی اکساید   170 
1kg  105833  MERCK  منیزیم کلراید   171 
1kg  105833  MERCK  کلرور منیزیم   172 
1kg  101206  MERCK  دی امونیوم هیدرو ژن فسفات   173 
500g  101126  MERCK  آمونیوم دی هیدروژن فسفات   174 
100g  101502  MERCK  پودر نقره   175 
100g  101502  MERCK  نقره پودر   176 
25g  119203  MERCK  نقره کلراید   177 
25g  119203  MERCK  کلرور نقره   178 
100g  101509  MERCK  سولفات نقره   179 
100g  101509  MERCK  نقره سولفات   180 
25g  801504  MERCK  نقره استات   181 
25g  801504  MERCK  استات نقره   182 
100g  12328  MERCK  برومور نقره   183 
100g  12328  MERCK  نقره بروماید   184 
100g  119202  MERCK  کربنات نقره   185 
100g  119202  MERCK  نقره کربنات   186 
10g  101506  MERCK  پشم نقره   187 
10g  101506  MERCK  سیم نقره   188 
5g  101515  MERCK  نقره دی اتیل دی تیو کاربامات   189 
5g  101515  MERCK  دی اتیل دی تیو کاربامات نقره   190 
25g  119208  MERCK  اکسید نقره   191 
25g  119208  MERCK  نقره اکسید   192 
2.5lit  102445  MERCK  کلروفرم   193 
1lit  807051  MERCK  پروپیلن کربنات   194 
1kg  106560  MERCK  سدیم پربورات   195 
1kg  106560  MERCK  پربورات سدیم   196 
1kg  104820  MERCK  استات پتاس   197 
1kg  104820  MERCK  پتاسیوم استات   198 
1kg  800673 MERCK  استاریک اسید   199 
1kg  102069 MERCK  کلسیم کربنات   200 
1kg  102109 MERCK  کلسیم اکسید 201 
2.5l  106012 MERCK  متانول   202 
2.5l  106009 MERCK  متانول   203 
2.5l  100713 MERCK  سولفوریک اسید   204 
25kg  108070 MERCK  تالک   205 
 500kg 102378 MERCK  کلسیم کلراید خشک 206 
1kg  172570 MERCK  کلسیم کلراید آبدار 207 
1kg  818707 MERCK  سیتریک اسید خشک   208 
1kg  100244 MERCK  سیتریک اسید آبدار 209 
1kg  102555 MERCK  کربن اکتیو 210 
2.5kg  104206 MERCK  گرافیت پودری 211 
100g  112196 MERCK  ایندیوم 212 
10g  112201 MERCK  ایندیوم اکسید 213 
25g  112202 MERCK  ایندیوم سولفات 214 
50g  101510 MERCK  نیترات نقره 215 
50g  101510 MERCK  نقره نیترات 216 
1lit  800590 MERCK  متیل متا اکریلات 217 
2.5lit  100014 MERCK  استون 218 
1kg  102787 MERCK  مس سولفات 219 
2.5lit 108685 MERCK  زایلن 220 
 2.5lit  100964 MERCK  تترا کلرو اتیلن 221 
2.5lit 102832 MERCK  سیکلو هگزان 222 
2.5lit 100958 MERCK  تری کلرو اتیلن 223 
2.5lit 105422 MERCK  آمونیاک 224 
 1lit 800919 MERCK  دی بوتیل فتالات 225 
1kg  101124 MERCK  آمونیوم فسفات 226 
1kg  101124 MERCK  آمونیوم دی هیدروژن فسفات 227 
1kg  106528 MERCK  سدیم دی سولفیت 228 
5kg  106657 MERCK  متیل پارابن 229 
5kg  106657 MERCK  متیل 4-هیدرو کسی بنزوات 230 
5kg  106656 MERCK  متیل 4-هیدروکسی بنزوییک اسید سدیم سالت 231 
5kg  107428 MERCK  پروپیل 4-هیدروکسی بنزوییک اسید سدیم سالت 232 
5kg  107428 MERCK  پروبیل پارابن سدیم سالت 233 
1kg 115345 MERCK  آلمینیوم اکسید   234 
1kg  115345 MERCK  آلومینا 235 
1kg  115345 MERCK   اکسید آلمینیوم 236 
25g  821233 MERCK  پارا متوکسی فنول   237 
1kg  106652 MERCK  سدیم سولفیت   238 
100g  107302 MERCK   پلی ونیل پیرو لیدون 239 
100g  107302 MERCK   PVP 240 
1kg  107397 MERCK   سرب نیترات 241 
2.5lit  106014 MERCK   اتیل متیل کتون 242 
1lit 116754 MERCK  آب مقطر   243 
1kg  103965 MERCK  سولفات اهن II   244 
1kg  103965 MERCK   آهنIIسولفات 245 
1kg  103965 MERCK   سولفات فرو 246 
1kg  106303 MERCK   بوراکس 247 
1kg  106303 MERCK  دی سدیم تترا بورات    248 
100g  105691 MERCK  لیتیم هیدروکساید 249
1lit  821874 MERCK  دی اکتیل فتالات   250 
1lit  821874 MERCK  DOP  251 
500g  818506 MERCK   منیزیم پودر 252 
2.5lit  108597 MERCK   آب اکسیژنه 253 
2.5lit  108597 MERCK  هیدروژن پروکساید   254 
1kg 807490 MERCK  پلی اتیلن گلیکول 4000   255 
1kg 807491 MERCK  پلی اتیلن گلیکول 6000 256 
1lit  807485 MERCK  پلی اتیلن گلیکول 400   257 
1lit  807486 MERCK  پلی اتیلن گلیکول 600   258
1kg  807488 MERCK   پلی اتیلن گلیکول 1000 259 
1kg  106393 MERCK   سدیم کربنات 260 
1kg  817034 MERCK   سدیم دودسیل سولفات 261 
1kg  817034 MERCK  SDS  262 
1kg  101091 MERCK   آلمینیوم هیدروکساید 263 
100g  802100 MERCK   کلسیم هیدرید 264 
100g  101615 MERCK  آگار   265 
1kg  104928 MERCK   پتاسیم کربنات 266 
1kg  104928 MERCK   کربنات پتاسیم 267 
2.5lit  107162 MERCK   پارافین   268 
1kg  100808 MERCK  اکسید تیتان   269 
1kg  100808 MERCK  تیتان اکسید 270 
1kg  100808 MERCK  تیتانیوم دی اکسید   271 
2.5lit  104092 MERCK  گلیسیرین   272 
2.5lit  104092 MERCK  گلیسیرول   273 
2.5lit  100995 MERCK   ایزو پروپیل الکل 274 
2.5lit  100995 MERCK  2-پروپانول   275 
2.5lit  100443 MERCK   نیتریک اسید 276 
1kg  105032 MERCK   پتاسیم هیدروکساید 277 
1kg  105032 MERCK   پتاس 278 
1kg  104873 MERCK   پتاسیم دی هیدروژن فسفات 279 
100cc  820877 MERCK   نیکوتین 280 
1kg  101217 MERCK   آمونیوم سولفات 281 
5g  112167 MERCK  گادولونیوم اکسید   282 
1lit  817072 MERCK  توئین 20   283 
1lit  822185 MERCK  توئین 40   284 
1lit  822186 MERCK  توئین 60   285 
1lit  817061 MERCK  توئین 80   286 
2.5lit  822337 MERCK  متازایلن   287 
1lit  101769 MERCK  پترولیم اتر   288 
1kg  107150 MERCK  پارافین جامد 289 
1kg  100773 MERCK  تانیک اسید   290 
1kg  106726 MERCK  سولفات نیکل   291 
1kg  106726 MERCK  نیکل سولفات   292 
500g  105853 MERCK  منیزیم نیترات   293 
1lit  807679 MERCK  استایرن   294 
250cc  804604 MERCK  هیدرازین هیدرات   295 
1kg  108418 MERCK  EDTA  296 
1kg  108418 MERCK  تترا پلکس III   297 
1kg  108418 MERCK  اتیلن دی امین تترا استیک اسید دی سدیم سالت   298 
1kg  108418 MERCK  ادتا   299 
250g  108413 MERCK  ادتا آهن دار 300 
250g  108413 MERCK EDTA  Fe  301 
500g  108439 MERCK  ادتا کلسیم   302 
500g  108439 MERCK   تترا پلکس کلسیم 303 
500g  8414 MERCK   ادتا روی   304 
500g  8414 MERCK  تترا پلکس روی   305 
100g  104819 MERCK  پتاسیم تترا پلکس   306 
100g  104819 MERCK  پتاسیم ادتا   307 
100g  108409 MERCK منیزیم تترا پلکس   308 
100g  108409 MERCK  ادتا منیزیم   309 
25g  102836 MERCK  سیستئین   310 
1kg  106346 MERCK   سدیم دی هیدروژن فسفات 311 
1kg  106345 MERCK   سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات 312 
100g  800408 MERCK  مالئیک انیدرید   313 
1kg  800380 MERCK مالئیک اسید   314 
2.5lit  100471 MERCK  اولئیک اسید 315 
1kg  106535 MERCK  سدیم نیترات 316 
250g  105741 MERCK  مولکول سیو   317 
1kg  108815 MERCK  روی کلراید   318 
1kg  108815 MERCK   کلرو روی 319 
1lit  800858 MERCK  اتیلن گلیکول منو متیل اتر   320 
1lit 800858 MERCK  2-متوکسی اتانول   321 
1lit 801554 MERCK بوتیل گلیکول   322 
1lit 801554 MERCK اتیلن گلیکول منو بوتیل اتر   323 
1lit 800857 MERCK  اتیلن گلیکول منو اتیل اتر   324 
1lit 800856 MERCK  اتیلن گلیکول دی متیل اتر   325 
1lit 800856 MERCK  1 و 2 دی متوکسی اتانول   326 
1lit 807291 MERCK  اتیلن گلیکول منو فنیل اتر   327 
1lit 807291 MERCK  2-فنوکسی اتانول   328 
1kg  104862 MERCK   پتاسیم دی کرومات 329 
1kg  104862 MERCK   دی کرومات پتاس 330 
10g  112151 MERCK   دیسپرسیم اکسید 331 
1lit  820833  MERCK  دی متیل سولفوکساید 332 
1lit  820833  MERCK  DMSO  333 
2.5lit  103053  MERCK  DMF  334 
2.5lit  103053  MERCK   دی متیل فرمامید 335 
1kg  106236  MERCK  سدیم استات خشک   336 
1kg  102160  MERCK  سولفات کلسیم   337 
1kg  102160  MERCK  کلسیم سولفات 338 
1lit  102214  MERCK   کربن دی سولفید 339 
1kg  817023  MERCK  BHA  340 
1kg  817023  MERCK  بوتیل هیدروکسی آنیزول   341 
1kg  817074  MERCK  BHT  342 
1kg  817074  MERCK  بوتیل هیدروکسی تولوئن  343 
1kg  802800 MERCK  کاپرو لاکتوم   344 
1kg  100492  MERCK  اگزالیک اسید   345 
1kg 100492  MERCK  اسید اگزالیک   346 
2.5lit  108387  MERCK  تری اتانول امین   347 
2.5lit  108749 MERCK  1و1و1 تری کلرو اتان   348 
1kg  104228 MERCK  صمغ عربی    349 
1kg  104228 MERCK  گام عربیک   350 
5g  804190  MERCK   دی متیل وری 351 
1kg  101145  MERCK  آمونیوم کلراید   352 
1kg  101145 MERCK  نشادر   353 
1g  807340  MERCK  هگزو کلرو پلاتینیک اسید   354 
1g  807340  MERCK  کلرو پلاتینیک اسید   355 
1g  101582  MERCK  طلا تری کلراید   356 
1g  101582  MERCK  تترا کلرو اوریک اسید   357 
1g  101582  MERCK  گلد تری کلراید   358 
1g  807110  MERCK  پالادیم کلراید   359 
1g  807110  MERCK  کلرور پالادیم   360 
1g  807107  MERCK  پالادیم اکسید   361 
1g   807107 MERCK  اکسید پالادیم   362 
1g  818056  MERCK  پالادیم استات   363 
1g  818056  MERCK  استات پالادیم   364 
1g  807632  MERCK  رودیم کلراید تری هیدرات   365 
1g  807632  MERCK  کلرور رودیم   366 
1g  12313  MERCK  رودیم اکسید   367 
1g  12313  MERCK  اکسید رودیم   368 
1g  12318  MERCK  روتنیوم کلراید   369 
1g  119247  MERCK  روتنیوم کلراید   370 
1g  810560  MERCK  روتنیوم اکسید   371 
1g  12319  MERCK  روتنیوم رد   372 
1g  119249 MERCK  روتنیوم رد   373 
50g  107714  MERCK  سلنیوم بلک   374 
50g  800653  MERCK  سلنیوم دی اکساید   375 
50g  800653  MERCK  دی اکسید سلنیوم   376 
25g  106689  MERCK  سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات   377 
25g  106689 MERCK  دی اتیل دی تیو کاربامات   378 
25g  8476  MERCK  اورانیوم نیترات   379 
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :